Bases del Concurs

OBJECTE DEL CONCURS

Artefacte transformable en racó de lectura i escriptura d’ús individual i de fàcil portabilitat (màxim 3 kg de pes per a poder portar-lo diàriament a qualsevol lloc).

Ha de permetre el transport d’un llibre, llibreta, portàtil, tauleta, etc. i els complements necessaris per al seu ús.

L’artefacte ha de servir per a les funcions següents:

 • Fer de suport de lectura (per a un llibre o tauleta, per ex.).
 • Contenir i organitzar estris complementaris (mòbil, cables, endolls, bolígrafs, regles, etc.).
 • Proporcionar llum pròpia o permetre la possibilitat d’afegir una d'externa, per facilitar així la lectura.
 • Dotar d’una superfície de lectura i escriptura de mida mínima DIN A3 i màxima DIN A2.
 • Incorporar elements, com a mínim en dues cares de l’espai, que permetin aïllar-se de l’entorn i facilitar la concentració.
 • Integrar-se en ambients i espais diversos (domèstics o públics) fent especial èmfasi en la possibilitat que sigui un objecte d’ús a les biblioteques públiques.

QUI POT PARTICIPAR

Poden participar d’aquesta convocatòria estudiants del grau universitari d’arquitectura i disseny i estudiants de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà i superior.

REQUISITS I CONDICIONS

 • Les propostes s'han de presentar individualment o en equip.
 • Cada participant pot presentar només un projecte.
 • Cada projecte presentat ha de tenir un lema que l’identifiqui.
 • La identificació de l’autor/s del projecte s'ha de lliurar en un formulari a part, per tal de garantir l’anonimat de la proposta davant del jurat.

COM PRESENTAR LES PROPOSTES

Les propostes i la documentació adjunta s'han de lliurar a través de la pàgina del concurs.

 • A la làmina i a l’arxiu lliurat pels concursants cal que hi figuri només el lema de la proposta. No s’acceptaran fitxers que incloguin dades personals dels autors, tant a la làmina com al nom de l’arxiu lliurat.
 • Les dades per identificar els concursants s'han de fer arribar mitjançant el formulari.
 • Els concursants han d'acreditar la seva condició d’estudiant de grau universitari o de batxillerat, a petició dels organitzadors del concurs, facilitant còpia de l’imprès de la matrícula de l’any en curs.
 • No s’acceptarà a concurs cap projecte que no acompleixi algun dels requisits anteriors, i que no sigui lliurat a través del formulari ni amb la plantilla indicats.

TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de projectes finalitza el divendres 30 de juny de 2017 a les 24:00h. No s’acceptarà cap projecte presentat fora d’aquest termini.

PREMIS

Es concedirà els guardons següents:

 • 1 guanyador per a la categoria de concursant d’estudiant de batxillerat o cicles formatius de grau mitjà o superior.
 • 1 guanyador per a la categoria de concursant d’estudiant de grau universitari en arquitectura o disseny.
 • 10 finalistes

El premi per a cadascun dels 2 guanyadors consistirà en 300€ per realitzar compres en una llibreria especialitzada.

El concurs pot declarar-se desert en cas que el jurat així ho determini.

BASES LEGALS

Cal que les idees presentades siguin originals i inèdites.

 • L’organització pot rebutjar en qualsevol moment les propostes que vulnerin o puguin vulnerar drets de propietat intel·lectual, industrial o anàlegs de tercers, ja sigui d'imatge o de disseny.
 • La responsabilitat que es derivi de la vulneració dels drets de propietat intel·lectual recau exclusivament en l’autor del projecte. La presentació al concurs implica la cessió al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, amb caràcter no exclusiu, dels drets corresponents per a la difusió pública dels projectes, a través de qualsevol mitjà, per a qualsevol país del món i per un termini indefinit.
 • La presentació de la sol·licitud implica l’acceptació de les bases del concurs i la cessió dels drets per a la difusió. El concurs està emparat pel Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 abril de Propiedad Intelectual.
 • En compliment del que estableixen la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre protecció de dades de caràcter personal i el Reial Decret que aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica de Protecció de dades de caràcter personal, us informem que les vostres dades personals recollides per mitjà d'aquest concurs seran tractades i quedaran incorporades als fitxers de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per dur a terme una gestió correcta del concurs.
 • Tanmateix, us informem que podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició davant del Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius, amb domicili a: Campus Nord UPC, edifici TG. C/Jordi Girona, 31. 08034 Barcelona, a l'adreça de correu electrònic: info.biblioteques@upc.edu
 • Així mateix, consentiu de manera expressa que les vostres dades siguin cedides als estaments oficials públics oportuns i necessaris, i amb la finalitat de garantir el correcte desenvolupament del concurs. Aquest consentiment podrà ser revocat en qualsevol moment.

DIFUSIÓ DEL PROJECTE GUANYADOR, ACCÈSSITS I FINALISTES

Els projectes guanyadors i els finalistes seran exposats de forma itinerant a biblioteques públiques i universitàries de Catalunya.

ACCEPTACIÓ DE LES BASES

La participació en el concurs implica l'acceptació d'aquestes bases.

Participen en l’organització d’aquest concurs:

Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona. UPC

Servei de Biblioteques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

Gerència de Serveis de Biblioteques de la Diputació de Barcelona

Servei de Biblioteques, Publicacions i Arxius de la UPC